Family Totals

Family Name - Token Avg Count
Alexandria Alexandria - 1.56 18
Amsterdam Amsterdam - 3.90 10
Anaheim Anaheim - 1.00 2
Ashbury Ashbury - 1.00 3
Athens Athens - 1.00 2
Bangor Bangor - 1.00 3
Claiborne Claiborne - 4.33 6
Dresden Dresden - 1.57 7
Durango Durango - 1.00 5
Halifax Halifax - 1.00 2
Helsinki Helsinki - 1.00 1
Kyoto Kyoto - 2.14 7
Linjiang Linjiang - 2.00 4
Mallow Mallow - 1.00 7
Manhattan Manhattan - 2.85 13

 

Marseilles Marseilles - 4.45 11
Modena Modena - 2.40 10
Montgomery Montgomery - 1.00 1
New York New York - 4.14 7
Nuuk Nuuk - 1.00 4
Oslo Oslo - 3.22 9
Poughkeepsie Poughkeepsie - 4.33 6
Shanghai Shanghai - 1.29 14
Shasta Shasta - 2.67 6
Snow Snow - 4.00 4
Sunnyvale Sunnyvale - 1.00 1
Taipei Taipei - 1.67 9
Tokyo Tokyo - 3.20 10
Tonkawa Tonkawa - 1.00 3
Tower Grove Tower Grove - 2.60 10
Total Families 30